Märka neid, kes on aktiivsed kodanikuühiskonna eestvedajad või toetajad

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning Pärnumaa Kodukant otsivad tunnustamiseks tublimaid Pärnumaa Aasta Tegijaid 2017.

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ootab ettepanekuid, et tunnustada eraisikuid ja/või organisatsioone, kes on aktiivsed kodanikuühiskonna eestvedajad või toetajad ja kelle tegevuse tulemusena toimuvad Pärnumaa kodanikuühiskonnas märkimisväärsed arengud ja sündmused. Ettepanekuid võivad esitada kõik.

Tunnustamise kategooriad on:
1. Aasta vabaühendus MTÜ, SA või seltsing, mis tegutseb Pärnumaal ja mis on 2017.aastal olnud kogukonnale tugevaks toeks, ellu kutsunud kohalikke kaasavaid üritusi ning kogukonda abistavaid projekte, hoolib oma liikmetest ja kogukonnast, koostööaldis teiste ühenduste/ettevõtjate/omavalitsustega, on teistele ühendustele innustajaks ja inspiratsiooniks.

2. Aasta vabatahtlik – Aktiivne Pärnumaalane, kes panustab regulaarselt oma aega ja energiat vabaühenduse eesmärkide täitmiseks, tehes seda vabatahtlikult ja omakasupüüdmatult.

3. Aasta kodanikualgatust toetav äriühing – Ettevõte, mis panustab aktiivselt avalikkusele suunatud tegevustesse, on hea koostööpartner vabaühendustele.

4. Aasta kodanikualgatust toetav kohalik omavalitsus – omavalitsus, mis panustab aktiivselt kohaliku elu arendamisse ja edendamisse ning toetab eestvedajaid nii jõu kui nõuga.

5. Pärnumaa Vabakonna aasta tegu 2017 on vabaühenduste või eraisikute algatus (sündmus, teenus, projekt vms) 2017. aastal, mis on teistest rohkem esile tõusnud, sest on kas uuenduslik, vajalik, originaalne või avaldanud positiivset mõju elule Pärnumaal.

Pärnumaa Kodukant tunnustab eraisikuid, et teadvustada Pärnumaa üldsusele maa- ja külaelu osa Eesti Vabariigis ning avaldada külade eestvedajatele ja aktiivsetele maanoortele avalikku tunnustust.

Tunnustamise kategooriad on:

1. Pärnumaa sädeinimene – aunimetus omistatakse Pärnumaa Kodukandi poolt isikule, kes oma kohapealse tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• isiklik tuntus, autoriteetsus ja aktiivsus oma kodukohas.

2. Tegus maanoor – aunimetus omistatakse Pärnumaa kodukandi poolt noorele, kes oma tegevusega on eeskujuks teistele noortele
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• vanus 14 – 22 aastat
• osalemine kodukohas kogukonna poolt algatatud ettevõtmistes
• noorte tegevuste algatamine või eestvedamine oma kodukohas
• positiivne eeskuju ja tuntus piirkonna noorte hulgas.

Kandidaatide ülesseadjal tuleb täita elektrooniline vorm, mis asub kodulehel www.peak.ee/tunnustamine:
Ootame kandidaadi kohta põhjendusi, mis annaksid ülevaate tema tegevustest. Põhjenduste alusel valib hindamiskomisjon välja parimad.

Ettepanekud soovitame esitada kohe, aga hiljemalt 30.oktoobriks.

Esitatud kandidaatide tänamine ja parimate tunnustamine toimub 25.novembril pidulikul Tänuüritusel.
Tänuürituse korraldamist toetavad Pärnu Maavalitsus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning Pärnumaa Kodukant.

Lisainfo:

Daisi Sprenk
MTÜ konsultant
Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus
mob 53455161
daisi@peak.ee
www.peak.ee