Noore spetsialisti toetuse maksmise kord

 

Muudetud
Noore spetsialisti toetuse
maksmise komisjoni otsusega
03. märts 2017

 1. Toetuse maksmise eesmärk ja alused

1.1. Pärnu linna noore spetsialisti toetuse (edaspidi toetus) eesmärgiks on tuua kõrgharidusega spetsialiste Pärnusse tööle ja elama, sidudes noored spetsialistid Pärnu linnas asuvate ettevõtete või asutustega (edaspidi ettevõte) ning suurendades seeläbi kvalifitseeritud tööjõu hulka ja elanikkonda Pärnus.
1.2. Toetust makstakse kõrghariduse omandanud kuni 30 aastasele isikule (edaspidi taotleja), kes töötab käesoleva korra punktis 2.2 nõuetele vastaval töökohal ja on taotluse esitamise ajal Pärnu linna elanik.

Taotleja kinnitab taotluse esitamisel oma valmisolekut olla registreeritud Pärnu linna elanik ning elada ja töötada Pärnus vähemalt kolm aastat alates toetuse määramisest.

1.3. Toetuse maksmiseks eraldatud rahalisi vahendeid kasutatakse 1/3 ulatuses avalikõiguslikel ja 2/3 ulatuses eraõiguslikel töökohtadel töötavate noorte spetsialistide toetamiseks.
1.4. Toetuse taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni.
1.5. Toetuse andmist, arvestust, aruandlust ja kontrolli teostab SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (edaspidi PEAK).

 1. Mõisted

2.1. Kõrgharidusena käesoleva korra mõistes käsitletakse kõrgharidust ülikooliseaduse tähenduses.
2.2. Töökohana käesoleva korra mõistes käsitletakse tähtajatult töötamist Pärnu linnas kõrgharidust nõudval spetsialisti, tootmisjuhi, keskastmejuhi või muul ameti- või töökohal millel makstakse talle vähemalt eelmise aasta Pärnumaa keskmist töötasu. Töösuhtena ei käsitleta ettevõttes õppepraktika teostamist.

 1. Toetuse taotlemine

3.1. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PEAK-ile vormikohase taotluse, millele lisatakse järgmised dokumendid:

 • koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist (diplom);
 • vormikohane ettevõtte/asutuse kinnituskiri taotleja töölevõtmisest kõrgkoolis omandatud erialal spetsialisti, tootmisjuhi, keskastmejuhi või muule töökohale ja nõusolek maksta täiendavalt töötasu lisanduva toetuse ulatuses toetuse maksmise

3.2. Taotlusi on võimalik esitada 30 päeva jooksul alates töösuhte alguse kuupäevast. Toetuse taotluse ja kinnituskirjade vormid kinnitab PEAK.
3.3. Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult aadressile info@peak.ee märksõnaga „Toetus“ või paberkandjal allkirjastatult aadressile: SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus „Toetus“, Aida 5, 80010 Pärnu.
3.4. Nii taotleja kui ettevõte on kohustatud esitama PEAK-ile viivitamatult andmed toetuse saaja töökoha muutuste kohta toetuse maksmise perioodil.
3.5. Taotleja on kohustatud esitama PEAK-ile viivitamatult andmed elukoha muutuste kohta toetuse maksmise perioodil.

 1. Toetuse suurus ja maksmise kord

4.1. Toetuse suurus on 187,50 eurot kuus, millest peetakse kinni seaduses sätestatud maksud. Toetusele lisandub ettevõtte poolne täiendava töötasu maksmine toetuse ulatuses toetuse maksmise perioodil.
4.2. Toetust makstakse igakuiselt toetuse määramisest 12 kuu jooksul.
4.3. Toetuse maksmist alustatakse toetuse määramise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast, kandes toetuse taotluses näidatud pangakontole hiljemalt kuu 5. kuupäevaks.

 1. Taotluste hindamine ja toetuse määramine

5.1. Toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab PEAK poolt moodustatud komisjon ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Komisjoni kuuluvad linnavalitsuse esindaja, ettevõtete esindaja.
5.2. Kui taotlus või taotleja ei vasta toetuse määramise tingimustele, jätab komisjon taotluse menetlemata.
5.3. Komisjonil on õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.
5.4. Otsus toetuse määramise või määramata jätmise kohta koos põhjendustega tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.
5.5. Toetuse määramisel sõlmitakse kolmepoolne kokkulepe toetuse andja, toetuse saaja ning ettevõtte vahel vastastikuste õiguste, kohustuste ja vastutuse fikseerimiseks.
5.6. Lepingus sätestatakse:

 • Toetuse suurus
 • Toetuse ĂĽlekandmise tingimuse ja tähtaeg
 • Poolte õigused ja kohustused
 • Vastutus lepingu rikkumise korral
 • Muud lepingus olulised tingimused
 1. Toetuse maksmise peatamine, lõpetamine ja tagasi maksmine

6.1. Toetuse maksmine peatatakse PEAKi otsuse alusel , kui toetuse saaja:

 • asub ajateenistusse või asendusteenistusse;
 • jääb rasedus- ja sĂĽnnituspuhkusele või lapsehoolduspuhkusele.

6.2. Toetuse maksmist jätkatakse PEAK-i otsusega, kui langevad ära toetuse maksmise peatamise alused ning toetuse saaja vastab käesolevas korras sätestatud toetuse saamise tingimustele.
6.3. Toetuse maksmine lõpetatakse PEAKi otsuse alusel:

 • kui toetuse saajaga lõppeb töösuhe toetuse maksmise perioodil, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja asub tööle samas valdkonnas teise Pärnu linna ettevõttesse;
 • kui toetuse saaja registreerib elukoha väljaspool Pärnut toetuse maksmise perioodil.

6.4. toetuse saaja on kohustatud tagastama temale makstud toetuse järgmiselt:

 • Kui toetuse saaja töösuhe ettevõttega lõpeb või ta registreerib elukoha väljaspool Pärnu linna toetuse maksmise perioodil või aasta jooksul toetuse saamise lõppemisest, maksab toetuse saaja tagasi kogu saadud toetuse.
 • Kui toetuse saaja töösuhe ettevõttega lõpeb või ta registreerib elukoha väljaspool Pärnu linna teise aasta jooksul toetuse saamise lõppemisest, siis maksab toetuse saaja tagasi poole saadud toetusest.

6.5. Kui toetuse saaja asub tööle samas valdkonnas teise Pärnu linna ettevõttesse, jätkub toetuse maksmine. Toetuse saaja , toetuse maksja ja uue ettevõte vahel sõlmitakse uus kolmepoolne leping eelneva lepingu tähtajaga.

Lõppsätted

Noore spetsialisti toetuse maksmise korrale on lisatud taotluse ja kinnituskirja vormid.
Toetuse maksmiseks sõlmitud kolmepoolse lepingu vaidlused lahendatakse kas poolte vahel või Pärnu Maakohtus.