Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2015-2016 (PATEE)

Rahandusministeeriumi 08.02.2016 käskkirjaga nr 039 kinnitati Toetuse andmise tingimused Pärnu maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2015−2016 elluviimiseks

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne rm-eas_logo_reg_toetuseks-vektor-suur

Toetuse saajaks on tegevuste elluviija SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Partneriteks on Pärnu Maavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Töötukassa Pärnumaa Osakond, Pärnu Omavalitsuste Liit, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, TÜ Pärnu Kolledž, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, SA Pärnumaa Turism, SA Innove (Pärnumaa Rajaleidja keskus). Tugiprogrammi tegevusi toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Eesmärk
Tugiprogrammi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.

Projekti lühikirjeldus
Perioodil 2015-2016 tegevused on suunatud viiele valdkonnale:

1. Üldhariduse seostamine tööturu vajadustega

2. Kõrghariduse seostamine tööturu vajadustega

  • tootmisettevõtlust toetavate uute õppesuundade väljatöötamine;
  • uutele õppesuundadele õpivara hankimine;
  • õppejõudude ja praktikaettevõtete leidmine;
  • ühe tootmisettevõtlust toetava eriala õpetamine Pärnus.

3. Ettevõtete kasvuprogramm

4. Pärnumaa elu- ja töökoha programm

  • maakonna turundusstrateegia koostamine; rakendustegevuste ja -kava väljatöötamine;
  • turundusstrateegia teemalise koolituse korraldamine;
  • turundusmaterjalide koostamine Pärnumaa kui atraktiivse elu- ja tööpiirkonna kohta;
  • teavitus- ja turunduskampaaniate korraldamine teemal Pärnumaa kui atraktiivne elu- ja tööpiirkond.

5. Paindlikud töökohad

  • uuringu tööturule sisenemist takistavate tegurite ning ettevõtete valmiduse paindlike ja toetatud töökohtade loomise kohta läbiviimine ja tutvustus;
  • maakondliku tegevuskava paindlike töökohtade loomiseks koostamine.

Tulemused
Tugiprogrammi tegevuste tulemusena on õppetöö seotud eluliste näidetega, õpilased omavad reaalsemat ettekujutust tööturul toimuvast ning teevad teadlikumaid erialavalikuid; haridustöötajad omavad teadmisi ettevõtlusmaastikul toimuvast; laienenud on kõrgharidusena omandatavate õppesuundade valik Pärnumaal; ettevõtete tootearendus ja ekspordivõimekus on kasvanud, ettevõtted on võimelised looma kõrgema lisandväärtusega töökohti ja arendama innovaatilisi tooteid; Pärnumaal on toimiv turundusstrateegia ja turundustegevused; välja on töötatud tegevuskava paindlike töökohtade loomiseks.

Toetuse summa
106 062 eurot (projekti maht 126 264 eurot, omaosalus 20 202 eurot).

Lisainfo:
Viivika Vilja
Noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
viivika@peak.ee
+372 502 9214