Kohaliku omaalgatuse programm e KOP

Kohaliku Omaalgatuse programm
KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks  ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Rahastatakse projekte, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse

2018 kevadvoor on avatud 2.aprillist ning taotlusi võetakse vastu 2.maini kella 16.30ni.

NB! Allkirjastatud taotlused tuleb esitada elektrooniliselt aadressile kop@parnumaa.ee 2.maiks hiljemalt kell 16.30. Hilinejaid vastu ei võeta.

KOP INFOPÄEV on 9. aprillil kl 13.00–15.00 Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis (Akadeemia 3).

Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele ja tegevustele ning vaadatakse üle taotlusvormide täitmine. Infopäev on tasuta.

Infopäevale on vajalik registreerumine, mida saab teha 6. aprillini aadressil kop@parnumaa.ee

Taotlusvormid ja juhendid on SA Pärnumaa Arenduskeskuse kodulehel www.peak.ee/kop

Info nii infopäeva kui taotluse koostamise kohta: Daisi Sprenk, kop@parnumaa.ee, tel.53455161

Taotlusvormid:

KOP 2018 Meede1 taotlusvorm kevadvoor

KOP18-Meede1_Eelarve_vorm_2018

KOP 2018 M2 taotlusvorm kevadvoor_2018

KOP18-Meede2_Eelarve_vorm_2018

KOP 2018 Meede1 taotlusvorm kevad abimaterjal taotluse koostamisel

KOP 2018 Meede2 taotlusvorm kevad abimaterjal taotluse koostamisel

Aruanded:

KOP18-Meede1_SISUaruanne_kevadvoor

KOP18-Meede1_KULUaruanne

KOP18-Meede2_SISUaruanne_kevadvoor

KOP18-Meede2_KULUaruanne

Muu:

Hindamismetoodika 2018 

Programmi määrus, kus on kirjas taotlemise tingimused, nõuded taotlusele ja taotlejale jne

Programmi määruse seletuskiri